انگلیسی
پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

فریدون ناهیدی آذر                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

تحقیق و پژوهش

سوابق  پژوهشي اينجانب فريدون ناهيدي آذر به ترتيب ذيل مي باشد.

 

1-     عضو هيئات حفاري محوطه باستاني مسجد كبود(گورستان تاريخي عصر آهن مسجد كبود)از سال 1379تا1384 تحت سر پرستي دكتر عيرضا هژ بر نوبري بعنوان حفار و طراح.

2-     عضو هيئت حفاري محوطه گنبد كبود و برج مدور مراغه (تعيين حريم)تحت سر پپژپرستي دكتر عليرضا هژبر نوبري

3-     -عضو هيئت حفاري باستانشناسي در محوطه هاي حفاري گورستانهاي لاريجان و سنگر در منطقه خدا آفرين تحت سرپرستي عليرضا هژبر نوبري  بعنوان رابط دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه درگروه باستانشناسي درآموزش ودرس روش حفاري ميداني دانشجويان ترم آخر گروه باستانشناي در سال درپائيز 1386.

4-     .عضو هيئت حفاري لاريجان خدا آفرين تا حال.

عضو هيئت حفاري باستانشناسي در محوطه هاي حفاري تپه دوزجه باغیر در زرنق هریس در استان آ.ش تحت سر سرپرستي دكتر عليرضا هژبر نوبري وعضو هییت علمی ومدیر گروه باستاتشناسی دانشگاه تربیت مدرس تابستان 1391تا حال مقالات:

1-     تحولات تاريخي شرق ايران در دوره ساساني،مجاه پيام باستانشناسي- علمي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر.

2-     - جايگاه ربع رشيدي در فرهنگ نمدن ايران و جهان عصر ايلخاني- در كنكره طرح و احياي ربع رشيدي در دانشگاه تبريز 1384.  

3-     کشف تبریز 3500 سا له  ،مصاحبه و چاپ(گورستان تاريخي عصر آهن مسجد كبود)در ماهنامه علمی و فرهنگی آشنا نشریه دانشجو یی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر آدر 1391

4-     بررسي بافت تاريخي شهرستان ميانه ،دراولين همايش سيماي تاريخ و جغرافيايي،فرهنگ و اجتماعي شهرستان ميانه.1384  

5-     اصول معماري اسلامي ايران با ويژگيهاي ساختاري مسجد شيخ لطف اله در همايش علمی سبكهاي ايراني نگين شهرهاي اصفهان و شيراز  در دانشكاه آزاد اسلامي واحد ميانه.                                                                                                       

6-     مسجد كبود تبريز،جايگاه رشد و نمود شاخص معماري تزئينات معماري در دوره اسلامي- مجله نو شكفت.

7-     خانه هاي قديمي تبريز- يادگار ماندگار معماري- مجله نو شكفت تبريز.

8-     ويژگيهاي خانه هاي كهن در بافت تاريخي تبريز- مجله نو شكفت

9-     -بررسي تأ ثير المانهاي ميادين شهر اردبيل در خوانايي سيماي شهر ( همایش معماری و ساختمان سازی منطقه آذربایجان در گذر تاریخ وتأثیرآن در توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر)

10-  بازنده سازی جمعه مسجد اردبیل(بررسی توصیفی تاریخی)- ( همایش معماری و ساختمان سازی منطقه آذربایجان در گذر تاریخ وتأثیرآن در توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر)

11-  گنبد سلطانيه شاهكارسبك معماری آذری و ساختمان سازی منطقه آذربایجان در گذر تاریخ وتأثیرآن در توسعه پایدار ( همایش پایدار دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر)

11-گونه شناسي مسكن روستايي شهرستان ميانه به لحاظ مصالح ديوارهاي آن( همایش پایدار دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر

12-پلهای تاریخی میانه( همایش پایدار دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر)

13سبک شناسی شیوه آذری در معماری پایدار مسجد کبود همایش پایدار دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر

14--جایگاه هنر اسلامی در فضاهای آموزشی اقلیم گرم و خشک( نمونه ی موردی: مسجد ـ مدرسه آقا بزرگ کاشان) جایگاه هنر اسلامی در فضاهای آموزشی اقلیم گرم و خشک3و24 آذرماه1390نچف آباد

15-گنبد،گوهرمعماری ایران همایش پایدار دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر

16-فضاهای شهری ومعماری بافت تاریخی اردبیل همایش پایدار دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر

17-آسییب های ناشی از افزایش فشار «فشار هیدرواستاتیک»کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسبا تی و بهینه سازی در مهندسی عمران 25 و 26 اردیبهشت ماه 1392- دانشگاه آزاد اسلامی وا حد سقز.

18-جایگاه هنر اسلامی در فضاهای آموزشی اقلیم گرم و خشک ( نمونه ی موردی: مسجد ـ مدرسه آقا بزرگ کاشان)  جایگاه هنر اسلامی در فضاهای آموزشی اقلیم گرم و خشک3و24 آذرماه  1390نجف آباد

19-بررسی  و تبیین جایگاه صنعت توریسم و گردشگری در توسعه اقتصادی کشور،اولین همایش ملی اندیشه ها و فن آ وری های نو در معماری  اشفند 1391 دانشگاه آزاد ا سلامی واحد تبریز

 

20-منظر شهری بافت های نابسامان شهری ایران(مطالعه موردی شهرستان علی آباد کتول) اولین همایش ملی اندیشه ها و فن آ وری های نو در معماری  اشفند 1391 دانشگاه آزاد ا سلامی واحد تبریز

 

پاياننامه ها:

1-جايگاه معماري مسجد كبود تيريز در معماري اسلامي ايران- كارشناسي ارشد –دانشگاه استانبول-تركيه

2-بافت تاريخي مراغه- دكتراي تخصصي- دانشگاه استانبول- تركيه

1-     سوابق آموزشي:

-عضو هيئت علمي تمام وقت رسمي قطعي(استاد يار پايه 12) دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر در گروه هاي 1-معماري و گرافيك و كارشناسي ار شد تاريخ هنر ايران باستان و عمران.

2- دانشگاه تربيت مدرس تهران در گروه باستانشناسي دوره کارشناسی ارشد

3- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران گروه باستانشناسي دوره دکترا

4- مراكز آموزش عالي فرهنگيان تبريز(الزهرا-شهيد بهشتي- باهنرو......) در گروه هنر.

5- دانشكاه آزاد اسلامي واحد تبريز. درگروه معماري

6-دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در گروه هاي معماري و باستانشناسي

7- دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر در گروه هاي معماري و باستانشناسي.

8- دانشگاه آزاد اسلامي واحد عجبشیر در گروه هاي کارشناسی و ارشد معماری.

9- راهنمايي چندين پاياننامه كارشناسي د رگروه هاي معماري و باستانشناسي.

10- راهنمايي و مشاوره چندين پاياننامه در دوره كارشناسي ارشددرگروهاي باستانشناسي وتاريخ  ودرحال 11- حاضر در ارشد معماري و مرمت ابنيه.از جمله:

11- احیای میدان قیصریه واقع در منطقه فرهنگی-تاریخی تبریز وطراحی مجموعه فرهنگی وخدماتی-راحله جد -- نیا-کارشناس ارشد معماری -  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

12- طراحی پژوهشکده هنر های اسلامی شهر تبریز-سارا خدمتی - کارشناس ارشد معماری  ،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

13-  مجموعه فرهنگی وآموزش ایل گلی تبریز-بهناز باقرزاده - کارشناس ارشد معماری  ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

12- طراحی مرکز پژوهشی،آموزشی و هنری کودکان شهر تبریز،نسرین شاهی -- کارشناس ارشد معماری ؛  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر سوابق اجرايي:

1-مدير گروه معماري و گرافيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر دو دوره يك ساله

2-عضو هيات مصاحبه كننده در استخدام هيئت علمي در گروه تاريخ هنر و معماري با حكم معاونت آموزش دانشگاه آزاد  اسلامي به مدت چهار سال و دو سال با حکم دبیر منطقه 2 وقت و نماینده منتخب  مردم تبریز ،اسکو وآذرشهردرمجلس شو -رای اسلامی  جناب آقای دکتر منادی. متعا قبا بعد از تبد یل منطقه 2 به دو منطقه 2 و13 و تشکیل هییت جذ ب استان با حکم  رییس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزو رئيس هيئت جذب استان  وقت آقاي دكتر ملكي آوارسين  هییت مصا حبه جذ -ب و استخد ام  هییت  علمی گروه باستانشنا سی و تار یخ و هنر انتصاب در حال حاضر و مشغول انجام وظيفه مي باشم.

 

 6-كارشناس رسمي دادگستري درگروه معماري داخلي و تزئينات ساختمان در كانون كاشناسان رسمي دادگستري آذربايجان شرقي از سا ل 1388تا حا ل حا ضر ادامه دار د.

7-عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه كارشناسي ارشد معماري  تاریخ وهنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

8- عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه كارشناسي ارشد تاریخ هنر ایران باستان واحد شبستر

9-  عضو هییت موسس مرکز آموزش  – جامع علمی کاربردی پارس آباد 1 شهرستان-  پارس آباد ا ز سا ل 1387ادامه تا حا ل.

10- رییس هییت موسس مرکز آموزش  – جامع علمی کاربردی پارس آباد 1 شهرستان-  پارس آباد از سا ل 1390تا حا ل و ا دامه.

11 – مشا ورآموزش و پژ وهش کمسیون فر هنگی وامور اجتماعی  شورای اسلا می کلانشهر تبر یز از سال 1384 به مد ت دو سا ل.

12- مشا ور و کار شنا س شهرد ار،شهر د اری بند ر شر فخا نه د ر حا ل حا ضر.

 

داوری :

 

1- پرو پزال طرح پژوهشی(بررسی روش های کاربردی انرژی های طبیعی در سکو نتگاه های منطقه شمال غرب ایران)

 

دانشكاه آزاد اسلامي واحد ا بهر1389

 

2-- پرو پزال طرح پژوهشی(ارزیابی نحوه وبهسازل شهری شهر نوین سهند براسا شاخص های پایداری در دهه اخیر)1388

 

 

دانشكاه آزاد اسلامي واحد تبریز

 

3- پرو پزال طرح پژوهشی(کنکا وش پیرامون مواد و مصا لح مورد استفا ده در معماری داخلی و تا ثیرات روان شنا ختی آن

 

و(پیرامون مواد و مصا لح مو ر د استفا ده در معما ری دا خلی و تا ثیرات روان شنا ختی آن)1388 دانشكاه آزاد اسلامي

 

داوری چاپ کتاب در واحد دانشگاهی آزاد اسلامی ابهر تحت عناوین:

 

 

1- معماری فنگ شویی اردیبهشت 1390.

 

2-معماری و سینمای معنا گرا.

 

-ویراستاری کتاب در واحد دانشگاهی آزاد اسلامی مشگین شهر تحت عنوان:

 

1- مجموعه مقالات همایش ساختمان سازی منطقه آذربایجان در گذر تاریخ وتأثیرآن در توسعه پایدار .

 

 

Scientific Committee

1st International Conference on
CLIMATE CHANGE (CLICH '13)

Cambridge, MA, USA
January 30-February 1, 2013

http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2263

 

 

 

 

Scientific Committee-Reviewers:

LATEST TRENDS in SUSTAINABLE  and GREEN DEVELOPMENT

 

Proceedings of the 3rd International conference on

Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars (USCUDAR '12), Barcelona, Spain, October 17-19, 2012

 

http://www.google.com/url?q=http://www.wseas.org/wseas/cms.action%3Fid%3D2404&sa=U&ei=FC8DUbnhBIjRsganl4GwAw&ved=0CBoQFjAD&usg=AFQjCNFo8wCvoVXq2rZtsT7qFxELfKuc_Q

 

 

6th WSEAS International Conference on
ENGINEERING MECHANICS, STRUCTURES, ENGINEERING GEOLOGY (EMESEG '13)

Cambridge, UK
February 20-22, 2013

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2404

 

 

6th WSEAS International Conference on
NATURAL HAZARDS (NAHA '13)

Lemesos, Cyprus
March 21-23, 2013

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3217

 

2nd International Conference on
APPLIED MANUFACTURING, COMMERCE, TOURISM and SERVICES (MCTS '13)

Baltimore, MD, USA
September 17-19, 2013

http://naun.org/wseas/cms.action?id=5244

 

 

 

1st International Conference on
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT in CONSTRUCTION (EMC '13)

Rhodes Island, Greece
July 16-19, 2013

http://naun.org/wseas/cms.action?id=4543

 

 

5th WSEAS International Conference on
NATURAL HAZARDS (NAHA '12)

Sliema, Malta
September 7-9, 2012

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=1550

 

 

 

Scientific Committee

1st International Conference on
CLIMATE CHANGE (CLICH '13)

Cambridge, MA, USA
January 30-February 1, 2013

http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2263

 

 

 

 

Scientific Committee-Reviewers:

LATEST TRENDS in SUSTAINABLE  and GREEN DEVELOPMENT

 

Proceedings of the 3rd International conference on

Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars (USCUDAR '12), Barcelona, Spain, October 17-19, 2012

 

http://www.google.com/url?q=http://www.wseas.org/wseas/cms.action%3Fid%3D2404&sa=U&ei=FC8DUbnhBIjRsganl4GwAw&ved=0CBoQFjAD&usg=AFQjCNFo8wCvoVXq2rZtsT7qFxELfKuc_Q

 

 

6th WSEAS International Conference on
ENGINEERING MECHANICS, STRUCTURES, ENGINEERING GEOLOGY (EMESEG '13)

Cambridge, UK
February 20-22, 2013

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=2404

 

 

6th WSEAS International Conference on
NATURAL HAZARDS (NAHA '13)

Lemesos, Cyprus
March 21-23, 2013

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3217

 

2nd International Conference on
APPLIED MANUFACTURING, COMMERCE, TOURISM and SERVICES (MCTS '13)

Baltimore, MD, USA
September 17-19, 2013

http://naun.org/wseas/cms.action?id=5244

 

 

 

1st International Conference on
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT in CONSTRUCTION (EMC '13)

Rhodes Island, Greece
July 16-19, 2013

http://naun.org/wseas/cms.action?id=4543

 

 

5th WSEAS International Conference on
NATURAL HAZARDS (NAHA '12)

Sliema, Malta
September 7-9, 2012

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=1550

 

 

 

طرح پژوهشی خاتمه یافته در واحد دانشگاهی آزاد اسلامی میانه تحت عناوین:

 

1 –تجزیه تحلیل بافت تاریخی شهرستان میانه بعنوان همکار.

 

2-گونه شناسی مسکن روستایی میانه بعنوان همکار

 

 

                                                                                                       با تقديم :فريدون ناهيدي آذر

 

مدیر پروژه داخلی قطار شهری تبریز، مشاور شرکت نیرسان. 

 

 

شرکت در همایش ها:

 

1-کنگره طرح احیای ربع رشیدی وفرهنگ تمدن ایران عصر ایلخانی اردیبهشت 1384 دانشگاه تبریز.

 

2-همایش منطقه ای معماری و ساختمان سازی منطقه آذربایجان در گذر تاریخ وتا ثیر آن درتوسعه پایدار اسفند 1388

 

دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر .

 

3-- همایش منطقه ای( باستان استخوان شناسی  1386) دانشگاه آزاد اسلامی واحد میا نه.

 

4-- اولين همايش سيماي تاريخ و جغرافيايي،فرهنگ و اجتماعي شهرستان میانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میا نه1384 .

 

 

5-- همايش علمی (تبین سیمایی تاریخی ،جغرافیا یی و اقتصادی شهر ستان میانه) در دانشكاه آزاد اسلامي واحد ميانه.  1385.

 

6-- همایش داخلی نمود های پایدارش در معماری سنتی ایران   1388  دانشكاه آزاد اسلامي واحد شبستر

 

7- همایش داخلی با موضوع سبکهای معماری نگین شهرهای ایران (اصفهان ،شیراز)1385.

8-دومین کنفرانس کار آفرینی ومدیریت کسب وکارهای دانش بنیان با عنوان:بررسی مراکز کار                                                                                                                                                                              ی اموزی مراغه با رویکرد کار آفرینی بیکاران فاقد تحصیلات دانشگاهی 20بهمن 1393

9- اولین همایش ملی مهندسی عمران،شهر سازی وتوسعه پایدار :عنوان مقاله:بررسی ایجاد مراکز کار آموزی ساختمان بارویکرد ساماندمی اشتغال کارگران ساختمانی(نمونه موردی مراغه)

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.